En digital värld

Jan Gulliksen utnämns av IT- och energiminister Anna Karin Hatt

Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion

Digital champion är ett initiativ där EU-kommissionen uppmanar alla medlemsstater...

Reidun Enosson och Susanna Al Hmaidi som håller i projektet

Oxie bibliotek satsar på det multimediala uttrycket

– Vi sätter berättandet i centrum och med hjälp av ljud, ljus och bild kan man stimulera...

Bild över rummet och deltagarna

Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Måndag 26 mars 2012, 13.00 – 16.30 hölls seminariet.

Första filmen...

Susanne Kjällander berättar

Didaktikens verktyg - Man lär sig via olika modaliteter

När man i en undervisningssituation kombinerar olika uttryckssätt så händer något i hela...

Emma Rosén berättar

Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Motivation är central i allt kunskapsinhämtande. För personer med någon form av...

Helena Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Föreläsningen hölls på Pedagogiskt Centrum / Skoldatateket i Södertälje februari 2012 På...

Skulptur av huvud i rött framför en dator

Den nya tekniken i undervisningen - Reportage från BET mässan 2011

Idor Svensson berättar

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter...

Marianne Björn Milrad samtalar med Anita Hildén

Hur tar högskolan hand om studenter med läs- och skrivsvårigheter?

Idag går allt fler vidare till högre utbildning. En funktionsnedsättning som...

Idor Berättar sittande vid ett bord

Apparna som revolutionerar

Lektor Idor Svensson vid Linnéuniversitetet håller i ett projekt där man tittar på hur personer...