Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda att poängtera, konstaterar Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Han säger det i förordet till McLuhans bok Massmedia när den i Sverige gavs ut på nytt 1999. "Bakom han mest kända slogan, att mediet är budskapet, kan vi se en djupgående tes konstaterar Peter Dahlgren och fortsätter. "McLuhan anser att de olika medierna utgör olika 'språk' det vill säga att varje enskilt medium har sina specifika villkor som möjliggör vissa framställningsformer, vissa tankesätt, vissa sorters upplevelser - och utesluter andra... McLuhan har naturligtvis inte alla svar på frågorna kring mediesamhället men han har fortfarande mycket stimulerande att erbjuda den nyfikne som vill försöka förstå den medialiserade värld vi idag på gott och ont lever i."

Begripsam och fungerandemedier.se tar inte ställning till utsagorna utan ser de bara som viktiga infallsvinklar.