Om samspelet människa och teknik

Man skriver tal på en glasskiva
Människors förmågor samspelar med teknikens möjligheter. Klicka här för mer om den interaktionen.

Kunskapen om människors skiftande förmågor, i kombination med teknisk kompetens, skapar nya möjligheter. Hur konstigt det än kan låta är det ingen självklarhet att man ska förenkla och skala bort det som är svårt, när man vill göra något begripligt. Kombinationen av de olika möjligheterna – det komplexa, multimodala - i interaktion med människors olika förmågor och nedsatta förmågor, kan bidra till att göra saker begripligare för oss alla. Det komplexa ger oss fler möjligheter, vilket gör att en eventuell funktionsnedsättning kan överbryggas.

Universell utformning innebär att man tar hänsyn till människors olika förmågor och ger individen verktyg att själv välja på vilket sätt de bäst kan hantera en situation. En oförmåga kan därmed ofta kompenseras genom att individen får möjlighet att utnyttja övriga förmågor.

Den som utvecklar produkter och tjänster kan sträva efter att skapa tillgänglighet, men det är bara användaren, som i den aktuella situationen, kan avgöra om det är tillgängligt eller inte, för just honom eller henne.

Interaktionen, eller samspelet, mellan dagens teknik och fördjupad kunskap om människors olika förmågor, utmanar därmed kreativiteten hos dig som förmedlar ett budskap, tillhandahåller produkter och tjänster, upphandlar eller arbetar med standardisering.

Kanske den största utmaningen ligger i att lösgöra sig från det du tidigare tagit som självklart. För det är ju så, att man måste omvärdera sitt förhållningssätt i takt med att förutsättningarna förändras. Annars kan man inte behålla sin ursprungliga ambition.

Under den här huvudmenyn - interaktion - belyser vi ur olika perspektiv samspelet mellan människa och teknik och under Synen på människan (via huvudfliken Människa) presenterar vi dagens syn på personer med olika nedsättningar.

Under Om Universell utformning beskrivs olika aspekter på hur man bäst skapar tillgängligt

Under Det utvidgade textbegreppet tar vi upp vikten av att utgå från syftet med aktiviteten - budskapet eller informationen som ska förmedlas - och först därefter väljer form - text, bild, film, ljud, eller kombinationer av former.

Under Om brukarmedverkan beskriver vi vikten av att arbeta användarcentrerat och att personer med specifika nedsättningar involveras i processen. Här finns både teorier, arbetssätt och praktiska exempel.

Under Tankar om medier har vi samlat egna och andras tankar och teorier om hur medier ter sig sedda i ljuset av det utvidgade textbegreppet.

Under  Viktiga medieprojekt lyfter vi fram olika projekt som akumulerat värdefulla insikter och kunskaper om hur man kan göra tillvaron mer tillgänglig

Bild: Clipart