Medias möjligheter utforskas och förverkligas

Bild på portalen www.dyslexi.org
Dyslexiförbundets mediaprojekt omfattar flera delar där framtagandet av portalen www.dyslexi.org har varit central.

Portalen www.dyslexi.org är ett utvecklingsprojekt, som syftar till att bli Dyslexiförbundets officiella hemsida. Målgruppen är därmed främst personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men också andra som vill ta del av förbundets kompetens.

Dyslexiförbundet FMLS och dess förtroendevalda skulle under tre år tillgodogöra sig en modern mediestrategi, byggd på alternativ till skriven text. Någon tro om att text skulle bli överflödig fanns inte, men text skulle användas där den var som bäst lämpad. Därmed ville man skapa utrymme för alternativa uttrycksformer - främst film, ljud och en anpassad grafisk form.

Portalutvecklingen skulle ske parallellt med det FUB gjorde kring www.fubkoll.se Syftet var att se vad som var gemensamt och vad som skilde i behov mellan de som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och de som har utvecklingsstörning.

Erfarenheterna från det praktiska arbetet inom Dyslexiförbundet och FUB skulle sedna  spridas, via www.fungerandemedier.se. Där skulle också forskning kring människliga funktioner och funktionshinder spridas på ett populärt sätt. Inriktningen var hur de språkliga och kognitiva områdena påverkar förmågan att använda olika medier och målgruppen för den portalen skulle vara de som arbetar professionellt med information och medier.

Dyslexiförbundets främsta informationskanal var vid ingången av projektet den tryckta tidningen Läs &Skriv. Nu ville man finna former för att arbeta med Internet och utnyttja film, bild, ljud, och grafisk form. Man utgick från ett multikanalstänkande. I takt med att det blev tekniskt möjligt skulle innehållet kunna konsumeras parallellt via flera kanaler.

Man skulle genom att producera innehåll, utveckla organisationens mediestruktur och på så sätt utveckla en praktisk erfarenhet av hur information kan göras mer tillgänglig. Bredbands-TV och mobila lösningar var under utveckling, vilket gjorde att man behövde söka sig fram i samverkan med andra aktörer.

Det var på amatörnivå möjligt att använda film och ljud i presentationerna. Förbundet skulle därför utbilda medlemmar i de lokala organisationerna för att finna ut hur tekniken skulle kunna anpassas till målgruppen. Förtroendevalda i förbundet – de flesta med egna läs- och skrivsvårigheter – skulle finna formerna för kommunikation med ljud, film, bild, layout och berättarformer. Det skulle göras i organisationens vardagliga organisationsarbete och inte som annars ofta sker i avgränsade försökssituationer.

Ett 80-tal medlemmar arbetar idag aktivt på lokalplan med att filma och lägga upp de egna hemsidorna. Kunskap och kompetens har stigit i organisationen och våren 2011 är portalen så långt framme att förbundsstyrelsen beslutat att den ska bli förbundets officiella. Till hösten 2011, då projekttiden går ut, beräknas portalen bli dett.

Resultatet kan följas på sidan www.dyslexi.org där man eftersträvar att först presentera i film, vilket för målgruppen är lättare än text. Därmed skapas förförståelse så att man kan läsa en enklare text, som man också har möjlighet att lyssna till. Sen kan man gå djupare i och djupare i materialet. Det finns också avhandlingar och rapporter publicerade. Även de möjliga att lyssna till om man föredrar det.